V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Výuková videa pomáhají k nácviku komunikativní interakce, a to jak v její poslechové, tak mluvené fázi. Konkrétní podněty a aktivity pro práci s videi najdou vyučující v  pracovních listech, které jsou vytvořeny k jednotlivým videím. Všechny pracovní listy jsou ve formátu doc a pdf a jsou opatřeny klíčem. Editovatelný formát doc umožňuje učiteli si pracovní list modifikovat podle vlastní představy a potřeb studentů. Není tedy nutné, aby vyučující používali pracovní listy ve stávající podobě, pokud si stanoví jiný cíl hodiny, než který z pracovních materiálů vyplývá. Vyučující z nich mohou využít třeba jen jedno cvičení, které jim pro jejich účely poslouží. I z tohoto důvodu jsou pracovní listy primárně určeny pro učitele a nepředpokládá se, že by s nimi student pracoval samostatně bez předchozích instrukcí. K pracovním listům nepředkládáme podrobnou metodiku, ale spíše jen výběr nápadů a podnětů, které by měly vyučujícího motivovat k vlastní kreativitě. Pro práci s videi a pracovními listy se předpokládá již určitá předchozí zkušenost vyučujícího.

  • Učitel by se měl nejprve seznámit s obsahem a scénářem videa. Velkým pomocníkem k pochopení účelu videa jsou informace, které uvádějí, co video v jazyce konkrétně rozvíjí.
  • Než učitel video a pracovní list ve výuce zapojí, musí si přesně stanovit výukový cíl a to, proč dané video ve výuce zapojuje.
  • Studenti musejí vědět, proč dané video sledují, a dostat k němu jasně zadané úkoly.
  • Je vhodné vždy zapojit aktivity před, během a po sledování videa.
  • V úvodní fázi by měli studenti získat představu o tom, čeho se bude video týkat, jaká mohou mít očekávání, seznamují se s potenciálně novou slovní zásobou, kterou později uslyší, a vysvětlí si klíčová slova a fráze, s nimiž budou později pracovat. Je totiž nezbytné předejít frustraci studenta z neporozumění a složitosti textu, které ve videu zazní, což opět souvisí s dobrým plánem výuky a promyšlenými aktivitami.

Ke stažení: Klíč A1, Klíč A2

Proč videa zařadit do výuky

Videa cizincům zprostředkovávají celou autentickou komunikační situaci a mají možnost seznámit se s jazykovými strukturami v konkrétním kontextu, i se sociokulturním kontextem.

Cizinci mají možnost vidět a slyšet různé mluvčí a jejich mluvní styly. Video je srozumitelné a pochopitelné pro všechny cizince, nehledě na jejich úroveň znalosti češtiny. Je srozumitelné i v případě, že cizinci navštěvují kurzy bez zprostředkovacího jazyka. Tím, že je kontext vidět, není studenty potřeba uvádět do kontextu slovně, což je mnohokrát nejen bez zprostředkovacího jazyka u studenta-začátečníka obtížné, ne-li nemožné.

Video zprostředkovává situace, které se ve výuce dají těžko simulovat, a to také proto, že nejsou zastoupeny v učebnicích.

V každé komunikační situaci si cizinci mohou osvojit více komunikačních dovedností, tzn. že s videonahrávkami lze pracovat v rámci několika témat. Videa jsou sestavena nejenom na základě tematickém (v lékárně – lék, na recept, na lačno, rýma, kašlat), ale i jazykově funkčním (žádost, dotaz, omluva, poděkování, ověření informace).

Pro studenty znamená video zpestření výuky. Podporuje všechny studenty zároveň ve stejném časovém úseku k aktivitě a seznamuje je s českým prostředím.

Video lze využít pro nácvik komunikačních strategií, které mohou cizinci uplatnit v mnoha běžných komunikačních situacích (žádost, omluva, ověření porozumění atd.) v autentickém kontextu. Zároveň nabízí studentům vhled do interkulturního vzdělávání – mají možnost seznámit se s typickými gesty a zvyky, které doprovázejí různé komunikační situace.

Jedním z cílů videí je upozornit na to, že bez vstřícnosti komunikačního partnera je domluva na úrovni A1 obtížná a že rodilý mluvčí musí být k úspěšné komunikaci nápomocen.