Гадаад хүнд зориулсан чех хэл

БҮГД НАЙРАМДАХ ЧЕХ УЛСЫН ХАРЬЯАТ БОЛОХ БОЛОН БАЙНГА ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ЗОРИУЛАЛТААР ЧЕХ ХЭЛНИЙ ШАЛГАЛТАД ЗОРИУЛСАН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Дотоод яам, Боловсрол, залуучууд ба биеийн тамирын яам болон Карлын их сургуулийн Хэл, мэргэжлийн бэлтгэлийн хүрээлэн энэхүү цахим хуудсыг бий болоход оролцож байна.
Цахим хуудасны агуулга болоод түүний үйл ажиллагааг Боловсролын үндэсний хүрээлэн хариуцаж байна.

Kontakty

Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10 – Hostivař
http://www.nuv.cz
trvaly-pobyt@cestina-pro-cizince.cz
obcanstvi@cestina-pro-cizince.cz