Tiếng Séc cho người nước ngoài

TRANG CHÍNH THỨC PHỤC VỤ CHO BÀI KIỂM TRA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN VĨNH TRÚ VÀ XIN QUỐC TỊCH TẠI CỘNG HOÀ SÉC

Bộ nội vụ, Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao và Viện ngôn ngữ và đào tạo của Trường đại học Sác Lơ đều tham gia vào việc lập trang web này.
Nội dung và hoạt động của trang web được Viện giáo dục quốc gia đảm bảo.

Kontakty

Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10 – Hostivař
http://www.nuv.cz
trvaly-pobyt@cestina-pro-cizince.cz
obcanstvi@cestina-pro-cizince.cz