Từ 1.9. 2021 kiểm tra tiếng Séc cho vĩnh trú sẽ nâng lên trình độ A2! Chúng tôi đang chuẩn bị thêm thông tin và lịch kiểm tra cho anh/chị. Hãy xem trang web và FB của chúng tôi.

Tại đây thí sinh có thể đăng ký kiểm tra tiếng Séc dành cho người xin vĩnh trú tại CH Séc một cách chính thức qua tờ khai trực tuyến. Hãy chuẩn bị dữ liệu cá nhân và phiếu kiểm tra nếu có. Có thể xem thêm thông tin về phiếu tại Thông tin về kiểm tra. Chỉ có thể làm bài kiểm tra tại những trường được chọn

Chọn thành phố
Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký