Tiếng Séc cho người nước ngoài

TRANG CHÍNH THỨC PHỤC VỤ CHO BÀI KIỂM TRA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN VĨNH TRÚ VÀ XIN QUỐC TỊCH TẠI CỘNG HOÀ SÉC

Bộ nội vụ, Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao và Viện ngôn ngữ và đào tạo của Trường đại học Sác Lơ đều tham gia vào việc lập trang web này.
Nội dung và hoạt động của trang web được Viện giáo dục quốc gia đảm bảo.

Giới thiệu cổng điện tử Tiếng Séc dành cho người nước ngoài

Cổng điện tử Tiếng Séc dành cho người nước ngoài bao gồm các trang điện tử Thường trúQuốc tịch và tiếp theo là phần đăng ký người sử dụng.

Trang điện tử Thường trú cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài cũng như cho giám khảo và công chúng nói chung. Chuyên mục dành cho người nước ngoài được cung cấp bằng 9 thứ tiếng trong đó có cả tiếng Séc. Chuyên mục dành cho giám khảo được cung cấp bằng tiếng Séc và tiếng Anh. Tại các trang điện tử này có thể truy cập những thông tin cơ bản về kỳ thi, có nghĩa là thi vào thời gian nào, tại đâu, hết bao nhiêu tiền, bài thi gồm nội dung gì và được thực hiện với những điều kiện nào. Những người có nhu cầu có thể làm bài thi mẫu, có thể tải những thông tin khác nhau và tài liệu ôn thi. Các trang web cũng bao gồm cả những thông tin cơ bản về việc xin thường trú tại Cộng hòa Séc. Phần dành cho giám khảo bao gồm một số thông tin mở rộng trong các chuyên mục và tiếp theo là những module cho người dùng đăng ký.

Các trang điện tử về Quốc tịch cung cấp cho người xin cấp quốc tịch Cộng hòa Séc bằng 5 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Séc. Phần Thông tin chung bao gồm những thông tin cơ bản về mặt pháp lý cho việc cấp quốc tịch Cộng hòa Séc, tiếp theo là những thông tin cơ bản về kỳ thi, có nghĩa là thi vào thời gian nào, tại đâu, hết bao nhiêu tiền, bài thi gồm nội dung gì, được thực hiện với những điều kiện nào và những liên kết hữu ích. Phần Kiểm tra kiến thức về nước Tiệp có hướng dẫn chi tiết về kỳ thi kể cả qui tắc, giới hạn nội dung thi và bài kiểm tra mẫu. Một bộ phận của trang này là ngân hàng dữ liệu đầy đủ đáp ứng yêu cầu của kỳ thi kiểm tra kiến thức về nước Tiệp. Phần Thi tiếng Séc bao gồm thông tin cơ bản về kỳ thi, có nghĩa là  thời gian và địa điểm thi, hết bao nhiêu tiền, bài kiểm tra gồm nội dung gì và được thực hiện với những điều kiện nào. Một bộ phận của trang web là bài kiểm tra tiếng Séc mẫu. Tại các trang web này bạn cũng có thể tìm thấy liên kết đăng ký trực tuyến để thi.