Гадаад хүнд зориулсан чех хэл

БҮГД НАЙРАМДАХ ЧЕХ УЛСЫН ХАРЬЯАТ БОЛОХ БОЛОН БАЙНГА ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ЗОРИУЛАЛТААР ЧЕХ ХЭЛНИЙ ШАЛГАЛТАД ЗОРИУЛСАН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Дотоод яам, Боловсрол, залуучууд ба биеийн тамирын яам болон Карлын их сургуулийн Хэл, мэргэжлийн бэлтгэлийн хүрээлэн энэхүү цахим хуудсыг бий болоход оролцож байна.
Цахим хуудасны агуулга болоод түүний үйл ажиллагааг Боловсролын үндэсний хүрээлэн хариуцаж байна.

Гадаадын иргэнд зориулсан чех хэлний порталын тухай

Гадаадын иргэнд зориулсан Чех хэлний тухай портал нь Байнга оршин суух зөвшөөрөл ба Улсын иргэн болох тухай вэб хуудаснуудтай бөгөөд цаашид нь бүртгэлд орсон захиалагчид зориулсан салбартай юм.

Байнга оршин суух зөвшөөрлийн тухай вэб хуудаст нь гадаадын иргэнд ч гэсэн,  шалгалт авах хүнд ч гэсэн, бас олон нийтэд зориулсан мэдээлэл байдаг. Тэгэхдээ Гадаадын иргэнд зориулсан мэдээлэл нь 9 хэлээр орчуулагдсан байдаг бөгөөд бас чех хэлээр ч гэсэн байна. Шалтгал авах хүнд зориулсан мэдээлэл нь чех ба англи хэлээр байна. Энэ вэб хуудсууд дээр шалгалтын тухай үндсэн мэдээлэл олж болно, хэзээ ба хаана шалгалт өгч болох тухай, шалгалтын төлөө ямар хураамж төлөх вэ, шалгалтанд юу шаардах вэ ба ямар нөхцлүүд дор шалгалт өгч болох тухай мэдээлэл энд байдаг. Сонирхогчид нь шалгалтын загварын сорилын тест бичиж болно, шалгалтанд хэрэгтэй янз бүрийн мэдээлэл ба сургалтын материалуудыг нь тэндээс татаж авч болно.Энэ вэб хуудсууд дээр бас БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөл олгоход хэрэгтэй үндсэн мэдээлэл багтаана.Шалгалт авах хүнд зориулсан салбарууд нь зарим дэлгэрэнгүй мэдээлэл агуулсан бөгөөд цаашид нь бас бүртгэлд орсон захиалагчдад зориулсан шалгалтын загварууд тэнд байдаг. 

Улсын иргэн болох тухай вэб хуудсууд дээр БНЧУ-д иргэн болохыг хүсч байгаа хүнд зориулсан мэдээллийг 5 хэлээр орчуулж тавьсан, чех хэлээр ч бас мэдээлэл байна. Ерөнхий мэдээллийн салбарт нь БНЧУ-н иргэн болохыг хүсч байгаа хүмүүст зориулсан үндсэн хууль эрхийн мэдээлэл байдаг, цаашид нь шалгалтын тухай үндсэн мэдээлэл, хэзээ ба хаана шалгалт өгөх тухай, шалгалтын төлөө ямар хураамж төлөх вэ, шалгалтанд юу шаардах вэ ба ямар нөхцлүүд дор шалгалт өгч болох тухай ба бусад ашиг тустай ишлэл байдаг. Чехийн бодит амьдралын тухай салбарт нь шалгалтын дэлгэрэнгүй танилцуулга, шалгалтын дүрмүүд, шалгалтын онцгой байдал ба өөрийгөө турших сорилын тестийн загвар нь байдаг. Чехийн бодит амьдралын талаар шалгуулах даалгаварнуудын бүрэн бүтэн дата бааз нь бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Чех хэлний шалгалтын тухай салбарт нь шалгалтын тухай үндсэн мэдээлэл, хэзээ ба хаана шалгалт өгөх тухай, шалгалтын төлөө ямар хураамж төлөх вэ ба ямар нөхцлүүд дор шалгалт өгч болох тухай мэдээлэл байдаг. Энэ вэб хуудсууд дээр нь шалгалт өгөх өргөдлийг цахим хэлбэрээр нь бүртгүүлэх тухай ишлэл байдаг.