Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Địa chỉ
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
Số điện thoại
731 162 913, 722 991 653
Địa chỉ e-mail
29. 09. 2021, từ 09:00
Không có, không còn
06. 10. 2021, từ 13:00
Không có, không còn
09. 10. 2021, từ 09:00
Không có, không còn
13. 10. 2021, từ 09:00
Không có, không còn
20. 10. 2021, từ 13:00
10 còn trống
06. 11. 2021, từ 09:00
45 còn trống
10. 11. 2021, từ 09:00
Không có, không còn
01. 12. 2021, từ 13:00
45 còn trống
11. 12. 2021, từ 09:00
Không có, không còn