Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
UNIVERZITA KARLOVA, ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY, Studijní středisko Mariánské Lázně
Địa chỉ
Karlovarská 333/11, 353 01 Mariánské Lázně
Số điện thoại
354 622 324
Địa chỉ e-mail
09. 10. 2021, từ 09:00
27 còn trống
11. 12. 2021, từ 09:00
30 còn trống