Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, příspěvková organizace
Địa chỉ
Pionýrská 254/23, 602 00 Brno
Số điện thoại
731 507 377
Địa chỉ e-mail
13. 02. 2021, từ 9:00
không còn trống
24. 02. 2021, từ 13:00
không còn trống
13. 03. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
31. 03. 2021, từ 9:00
không còn trống
10. 04. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
21. 04. 2021, từ 13:00
không còn trống
15. 05. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
26. 05. 2021, từ 9:00
không còn trống
12. 06. 2021, từ 9:00
Không có, không còn