Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến dược công bố 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
Địa chỉ
sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
Số điện thoại
378 010 008
Địa chỉ e-mail
13. 02. 2021, od 9:00
không còn trống
24. 02. 2021, od 13:00
Không có, không còn
13. 03. 2021, od 9:00
không còn trống
31. 03. 2021, od 9:00
không còn trống
10. 04. 2021, od 9:00
6 còn trống
21. 04. 2021, od 13:00
Không có, không còn
15. 05. 2021, od 9:00
13 còn trống
26. 05. 2021, od 9:00
13 còn trống
12. 06. 2021, od 9:00
15 còn trống
30. 06. 2021, od 13:00
Không có, không còn