Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến dược công bố 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
UNIVERZITA KARLOVA, ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY, Studijní středisko Poděbrady
Địa chỉ
Jiřího náměstí 8/1, 290 01 Poděbrady
Số điện thoại
325 614 452
Địa chỉ e-mail
Hiện tại trường không có lịch kiểm tra.