Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Địa chỉ
Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy
Số điện thoại
461 535 090, 773 600 071
Địa chỉ e-mail
Hiện tại trường không có lịch kiểm tra.