Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Địa chỉ
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Số điện thoại
381 252 414, 393 033 207
Địa chỉ e-mail
24. 02. 2021, từ 13:00
không còn trống
31. 03. 2021, từ 9:00
không còn trống
21. 04. 2021, từ 13:00
1 còn trống
26. 05. 2021, từ 9:00
10 còn trống
30. 06. 2021, từ 13:00
15 còn trống