Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Valašské Meziříčí
Địa chỉ
Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí
Số điện thoại
571 685 216, 776 05 96 07
Địa chỉ e-mail
13. 02. 2021, từ 9:00
18 còn trống
24. 02. 2021, từ 13:00
Không có, không còn
13. 03. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
31. 03. 2021, từ 9:00
2 còn trống
10. 04. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
21. 04. 2021, từ 13:00
Không có, không còn
15. 05. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
26. 05. 2021, từ 9:00
10 còn trống