Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến dược công bố 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Địa chỉ
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
Số điện thoại
577 007 444, 577 007 455
Địa chỉ e-mail
13. 02. 2021, od 9:00
Không có, không còn
24. 02. 2021, od 13:00
không còn trống
13. 03. 2021, od 9:00
Không có, không còn
31. 03. 2021, od 9:00
Không có, không còn
10. 04. 2021, od 9:00
Không có, không còn
21. 04. 2021, od 13:00
8 còn trống
15. 05. 2021, od 9:00
Không có, không còn
26. 05. 2021, od 9:00
Không có, không còn
12. 06. 2021, od 9:00
Không có, không còn