Từ 1.9. 2021 kiểm tra tiếng Séc cho vĩnh trú sẽ nâng lên trình độ A2! Chúng tôi đang chuẩn bị thêm thông tin và lịch kiểm tra cho anh/chị. Hãy xem trang web và FB của chúng tôi.

Hãy điền các dữ liệu cá nhân trùng với dữ liệu ở hộ chiếu. Chú ý phải điền đúng tất cả các dữ liệu. Hãy kiểm tra cẩn thận. Nếu có phiếu kiểm tra, các dữ liệu nêu trên phiếu cũng phải trùng với dữ liệu tại hộ chiếu. Nếu không trùng, hãy liên hệ với nơi làm việc của phòng cư trú ngoại kiều mà đã cấp phiếu cho thí sinh.

*
*
*?
*
*
*?
Ngày sinh *
* ?
?
?
Hình thức thanh toán cho chi phí kiểm tra *

Anh/chị đã chọn thành phố:

Valašské Meziříčí Chỉnh sửa

Anh/chị đã chọn trường và lịch:

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Valašské Meziříčí
13. 02. 2021 Chỉnh sửa
Địa chỉ
Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí
Số điện thoại
571 685 216, 776 05 96 07
Địa chỉ e-mail