Chúng tôi sẽ từng bước thông báo lịch kiểm tra A2, từ tháng 1 năm 2022 sẽ có nhiều lịch hơn. Anh/chị đừng gọi vào trường, hãy theo dõi trang web này và Facebook của chúng tôi. Khi anh/chị cần thêm thông tin về kiểm tra và về đơn xin vĩnh trú của mình, xin liên hệ chỉ với Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ nội vụ Cộng hoà Séc (OAMP MV ČR), không liên hệ với trường.

Výuková videa pomáhají k nácviku komunikativní interakce, a to jak v její poslechové, tak mluvené fázi. Konkrétní podněty a aktivity pro práci s videi najdou vyučující v  pracovních listech, které jsou vytvořeny k jednotlivým videím. Všechny pracovní listy jsou ve formátu doc a pdf a jsou opatřeny klíčem. Editovatelný formát doc umožňuje učiteli si pracovní list modifikovat podle vlastní představy a potřeb studentů. Není tedy nutné, aby vyučující používali pracovní listy ve stávající podobě, pokud si stanoví jiný cíl hodiny, než který z pracovních materiálů vyplývá. Vyučující z nich mohou využít třeba jen jedno cvičení, které jim pro jejich účely poslouží. I z tohoto důvodu jsou pracovní listy primárně určeny pro učitele a nepředpokládá se, že by s nimi student pracoval samostatně bez předchozích instrukcí. K pracovním listům nepředkládáme podrobnou metodiku, ale spíše jen výběr nápadů a podnětů, které by měly vyučujícího motivovat k vlastní kreativitě. Pro práci s videi a pracovními listy se předpokládá již určitá předchozí zkušenost vyučujícího.

  • Učitel by se měl nejprve seznámit s obsahem a scénářem videa. Velkým pomocníkem k pochopení účelu videa jsou informace, které uvádějí, co video v jazyce konkrétně rozvíjí.
  • Než učitel video a pracovní list ve výuce zapojí, musí si přesně stanovit výukový cíl a to, proč dané video ve výuce zapojuje.
  • Studenti musejí vědět, proč dané video sledují, a dostat k němu jasně zadané úkoly.
  • Je vhodné vždy zapojit aktivity před, během a po sledování videa.
  • V úvodní fázi by měli studenti získat představu o tom, čeho se bude video týkat, jaká mohou mít očekávání, seznamují se s potenciálně novou slovní zásobou, kterou později uslyší, a vysvětlí si klíčová slova a fráze, s nimiž budou později pracovat. Je totiž nezbytné předejít frustraci studenta z neporozumění a složitosti textu, které ve videu zazní, což opět souvisí s dobrým plánem výuky a promyšlenými aktivitami.

Ke stažení: Klíč A1, Klíč A2

Proč videa zařadit do výuky

Videa cizincům zprostředkovávají celou autentickou komunikační situaci a mají možnost seznámit se s jazykovými strukturami v konkrétním kontextu, i se sociokulturním kontextem.

Cizinci mají možnost vidět a slyšet různé mluvčí a jejich mluvní styly. Video je srozumitelné a pochopitelné pro všechny cizince, nehledě na jejich úroveň znalosti češtiny. Je srozumitelné i v případě, že cizinci navštěvují kurzy bez zprostředkovacího jazyka. Tím, že je kontext vidět, není studenty potřeba uvádět do kontextu slovně, což je mnohokrát nejen bez zprostředkovacího jazyka u studenta-začátečníka obtížné, ne-li nemožné.

Video zprostředkovává situace, které se ve výuce dají těžko simulovat, a to také proto, že nejsou zastoupeny v učebnicích.

V každé komunikační situaci si cizinci mohou osvojit více komunikačních dovedností, tzn. že s videonahrávkami lze pracovat v rámci několika témat. Videa jsou sestavena nejenom na základě tematickém (v lékárně – lék, na recept, na lačno, rýma, kašlat), ale i jazykově funkčním (žádost, dotaz, omluva, poděkování, ověření informace).

Pro studenty znamená video zpestření výuky. Podporuje všechny studenty zároveň ve stejném časovém úseku k aktivitě a seznamuje je s českým prostředím.

Video lze využít pro nácvik komunikačních strategií, které mohou cizinci uplatnit v mnoha běžných komunikačních situacích (žádost, omluva, ověření porozumění atd.) v autentickém kontextu. Zároveň nabízí studentům vhled do interkulturního vzdělávání – mají možnost seznámit se s typickými gesty a zvyky, které doprovázejí různé komunikační situace.

Jedním z cílů videí je upozornit na to, že bez vstřícnosti komunikačního partnera je domluva na úrovni A1 obtížná a že rodilý mluvčí musí být k úspěšné komunikaci nápomocen.