Tiếng Séc cho người nước ngoài

TRANG CHÍNH THỨC PHỤC VỤ CHO BÀI KIỂM TRA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN VĨNH TRÚ VÀ XIN QUỐC TỊCH TẠI CỘNG HOÀ SÉC

Bộ nội vụ, Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao và Viện ngôn ngữ và đào tạo của Trường đại học Sác Lơ đều tham gia vào việc lập trang web này.
Nội dung và hoạt động của trang web được Viện giáo dục quốc gia đảm bảo.

Giới thiệu cổng điện tử Tiếng Séc dành cho người nước ngoài

Cổng điện tử Tiếng Séc dành cho người nước ngoài cung cấp những thông tin bao quát và đầy đủ cho người nước ngoài muốn xin thường trú tại Cộng hòa Séc hoặc xin quốc tịch Cộng hòa Séc và sẽ tham dự kỳ thi tiếng Séc hoặc thi kiểm tra kiến thức về nước Tiệp.

Thông tin chi tiết