Les dates des sessions de l’examen A2 seront publiées progressivement. Un plus grand nombre de sessions sera disponible à partir de janvier 2022. Il est inutile de contacter les écoles par téléphone : suivez ce site web et notre page Facebook. Pour obtenir des informations sur l’examen ou sur votre demande de séjour permanent, contactez uniquement l’OAMP MV ČR (Service de la politique d’asile et de migration du ministère de l’Intérieur), et non pas les écoles.

Následující materiály slouží pro učitele, kteří připravují a vyučují cizince na zkoušku z českého jazyka. 

Koncepční materiály

Referenční popis češtiny

Publikace Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016) definuje obsah češtiny jako druhého jazyka ve vztahu ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Popis slouží nejenom jako výchozí materiál pro tvorbu zkoušek, ale i pro přípravu podkladů a materiálů, které využívají učitelé ve výuce a v kurzech připravujících cizince na zkoušku z češtiny. Popis konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem. Příručka je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání.

Jazyková integrace a komunikace s cizinci

Publikace Jazyková integrace a komunikace s cizinci – úroveň  A2 (2017) je určena všem, kteří přicházejí do styku s cizinci a potřebují se zorientovat v otázkách jazykové integrace a dorozumět se s nerodilými mluvčími. Publikace popisuje reálné jazykové schopnosti nerodilých mluvčích na úrovni A2 a zároveň nabízí vhodné postupy, jak překonávat jazykovou a kulturní bariéru v kontaktu s cizinci. Příručka je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání.

Vietnamští mluvčí

Publikace Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt – Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) je určena pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby vietnamského jazyka či vietnamské kultury. Publikace popisuje potřeby a obtíže vietnamské minority, co se týče osvojování češtiny, s tím cílem, aby vyučující a zadavatelé zkoušky byli schopni poskytnout adekvátní podporu k přípravě na zkoušku této početné skupině uchazečů o trvalý pobyt.

Rámcové kurikulum

Rámcové kurikulum pro přípravu ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt (2021) vzniklo v rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely.

Jedná se o koncepční rámec pro vzdělávání migrantů a jejich přípravu ke zkoušce. Rámcové kurikulum je určeno především koordinátorům a organizátorům přípravných kurzů ke zkoušce a v oblasti vzdělávání cizinců. Stanovuje podmínky realizace přípravných kurzů a upřesňuje cíle výuky v těchto kurzech. Kurikulum také slouží pro vytváření dalších konkrétních nástrojů pro podporu výuky, tj. plány jazykových kurzů, sylaby výuky, metodické příručky, výukové materiály a hodnoticí nástroje.

Metodická podpora lektorů

Metodická podpora lektorů v přípravných kurzech ke zkoušce pro trvalý pobyt (2021) vznikla v rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely.

Metodická podpora úzce navazuje na Rámcové kurikulum a je určena především lektorům přípravných kurzů. Určena je také metodikům integračních center jako opora metodického školení a metodických kurzů. Slouží i jako souhrnný pohled na výukové standardy, jež by měly být v přípravných kurzech uplatňovány. Text cíleně propojuje přípravný kurz a zkoušku pro trvalý pobyt.

Přípravné materiály na zkoušku

Příručka ke zkoušce

Příručka Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR (2016) je hlavním přípravným materiálem na zkoušku. Obsahuje úplné informace o zkoušce, průpravná cvičení, modelové verze a všechny typy úloh, které jsou zahrnuty ve zkoušce. Příručka je opatřena klíčem a CD s nahrávkami ke cvičením. Uchazeč se může s příručkou učit sám nebo za pomoci učitele. 

Brožura s modelovou verzí zkoušky

Brožura zahrnuje kompletní podobu modelové verze zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR včetně klíče s řešením úloh. Obsahuje také některé základní informace o zkoušce. Je k dispozici v tištěné podobě na pobočkách OAMP MV, ve zkušebních institucích nebo na vyžádání.

Test nanečisto

Test z češtiny nanečisto zahrnuje část čtení, poslech a psaní (úlohu 1). Test nezahrnuje část mluvení, která je součástí zkoušky. Na test je potřeba min. 70 minut. Pokud nedosáhne student v každé části testu min. 80 %, je potřeba test opakovat. Další varianty testu jsou k dispozici v příručce Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

Pracovní listy A1

Pracovní listy jsou vytvořeny k těmto modelovým situacím na úrovni A1: Denní režim, Osobní údaje, rodina a životopis, Stravování, Volný čas a zábava, Vzdělávání. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.
Více informací

Pracovní listy A2

Pracovní listy jsou vytvořeny k těmto modelovým situacím na úrovni A2: Denní režim, Osobní údaje, rodina a životopis, Stravování, Volný čas a zábava, Vzdělávání. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.
Více informací

Pracovní listy – výuková videa

Pracovní listy na jazykové úrovni A1 a A2 jsou vytvořeny k výukovým videím. Zahrnují tyto modelové situace: Bydlení, Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění, Styk s policií, Práce, Styk s úřady, Cestování, Okolní prostředí a počasí, Kontakt s majoritní společností. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.  Více informací

Zprávy a analýzy

Analýza přípravných kurzů ke zkoušce

V rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely vznikla vstupní analýza přípravných kurzů ke zkoušce pro trvalý pobyt a analýza dostupných vzdělávacích materiálů ve vztahu k Referenčnímu popisu češtiny.

Výzkum ukrajinských a vietnamských migrantů v ČR

V roce 2013 byla připravena Závěrečná zpráva z výzkumu s názvem Životní styl, jazykové znalosti a potřeby ukrajinských a vietnamských migrantů v ČR. Cílem výzkumu bylo zmapování životního stylu a potřeb migrantů (občané Ukrajiny a Vietnamu) v ČR s ohledem na jejich jazykové znalosti a potřeby.

Sociologické šetření v roce 2019 – závěrečná zpráva

V roce 2019 proběhlo ve vybraných zkušebních institucích dotazníkové šetření, kterého se účastnili uchazeči o zkoušku pro trvalý pobyt. Šetření se zaměřilo především na zjištění používání a spokojenosti s webovou stránkou zkoušky pro trvalý pobyt, s oficiální facebookovou stránkou a kanálem YouTube. Další část dotazníku se zaměřovala na způsob a intenzitu přípravy uchazeče na zkoušku a na hodnocení obtížnosti jednotlivých subtestů zkoušky. Závěrečná zpráva shrnuje a interpretuje zjištěná data.