V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Následující materiály slouží pro učitele, kteří připravují a vyučují cizince na zkoušku z českého jazyka. 

Koncepční materiály

Referenční popis češtiny

Publikace Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016) definuje obsah češtiny jako druhého jazyka ve vztahu ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Popis slouží nejenom jako výchozí materiál pro tvorbu zkoušek, ale i pro přípravu podkladů a materiálů, které využívají učitelé ve výuce a v kurzech připravujících cizince na zkoušku z češtiny. Popis konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem. Příručka je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání.

Jazyková integrace a komunikace s cizinci

Publikace Jazyková integrace a komunikace s cizinci – úroveň  A2 (2017) je určena všem, kteří přicházejí do styku s cizinci a potřebují se zorientovat v otázkách jazykové integrace a dorozumět se s nerodilými mluvčími. Publikace popisuje reálné jazykové schopnosti nerodilých mluvčích na úrovni A2 a zároveň nabízí vhodné postupy, jak překonávat jazykovou a kulturní bariéru v kontaktu s cizinci. Příručka je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání.

Vietnamští mluvčí

Publikace Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt – Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) je určena pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby vietnamského jazyka či vietnamské kultury. Publikace popisuje potřeby a obtíže vietnamské minority, co se týče osvojování češtiny, s tím cílem, aby vyučující a zadavatelé zkoušky byli schopni poskytnout adekvátní podporu k přípravě na zkoušku této početné skupině uchazečů o trvalý pobyt.

Rámcové kurikulum

Rámcové kurikulum pro přípravu ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt (2021) vzniklo v rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely.

Jedná se o koncepční rámec pro vzdělávání migrantů a jejich přípravu ke zkoušce. Rámcové kurikulum je určeno především koordinátorům a organizátorům přípravných kurzů ke zkoušce a v oblasti vzdělávání cizinců. Stanovuje podmínky realizace přípravných kurzů a upřesňuje cíle výuky v těchto kurzech. Kurikulum také slouží pro vytváření dalších konkrétních nástrojů pro podporu výuky, tj. plány jazykových kurzů, sylaby výuky, metodické příručky, výukové materiály a hodnoticí nástroje.

Metodická podpora lektorů

Metodická podpora lektorů v přípravných kurzech ke zkoušce pro trvalý pobyt (2021) vznikla v rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely.

Metodická podpora úzce navazuje na Rámcové kurikulum a je určena především lektorům přípravných kurzů. Určena je také metodikům integračních center jako opora metodického školení a metodických kurzů. Slouží i jako souhrnný pohled na výukové standardy, jež by měly být v přípravných kurzech uplatňovány. Text cíleně propojuje přípravný kurz a zkoušku pro trvalý pobyt.

Přípravné materiály na zkoušku

Příručka ke zkoušce

Příručka Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR (2016) je hlavním přípravným materiálem na zkoušku. Obsahuje úplné informace o zkoušce, průpravná cvičení, modelové verze a všechny typy úloh, které jsou zahrnuty ve zkoušce. Příručka je opatřena klíčem a CD s nahrávkami ke cvičením. Uchazeč se může s příručkou učit sám nebo za pomoci učitele. 

Brožura s modelovou verzí zkoušky

Brožura zahrnuje kompletní podobu modelové verze zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR včetně klíče s řešením úloh. Obsahuje také některé základní informace o zkoušce. Je k dispozici v tištěné podobě na pobočkách OAMP MV, ve zkušebních institucích nebo na vyžádání.

Test nanečisto

Test z češtiny nanečisto zahrnuje část čtení, poslech a psaní (úlohu 1). Test nezahrnuje část mluvení, která je součástí zkoušky. Na test je potřeba min. 70 minut. Pokud nedosáhne student v každé části testu min. 80 %, je potřeba test opakovat. Další varianty testu jsou k dispozici v příručce Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

Pracovní listy A1

Pracovní listy jsou vytvořeny k těmto modelovým situacím na úrovni A1: Denní režim, Osobní údaje, rodina a životopis, Stravování, Volný čas a zábava, Vzdělávání. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.
Více informací

Pracovní listy A2

Pracovní listy jsou vytvořeny k těmto modelovým situacím na úrovni A2: Denní režim, Osobní údaje, rodina a životopis, Stravování, Volný čas a zábava, Vzdělávání. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.
Více informací

Pracovní listy – výuková videa

Pracovní listy na jazykové úrovni A1 a A2 jsou vytvořeny k výukovým videím. Zahrnují tyto modelové situace: Bydlení, Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění, Styk s policií, Práce, Styk s úřady, Cestování, Okolní prostředí a počasí, Kontakt s majoritní společností. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.  Více informací

Zprávy a analýzy

Analýza přípravných kurzů ke zkoušce

V rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely vznikla vstupní analýza přípravných kurzů ke zkoušce pro trvalý pobyt a analýza dostupných vzdělávacích materiálů ve vztahu k Referenčnímu popisu češtiny.

Výzkum ukrajinských a vietnamských migrantů v ČR

V roce 2013 byla připravena Závěrečná zpráva z výzkumu s názvem Životní styl, jazykové znalosti a potřeby ukrajinských a vietnamských migrantů v ČR. Cílem výzkumu bylo zmapování životního stylu a potřeb migrantů (občané Ukrajiny a Vietnamu) v ČR s ohledem na jejich jazykové znalosti a potřeby.

Sociologické šetření v roce 2019 – závěrečná zpráva

V roce 2019 proběhlo ve vybraných zkušebních institucích dotazníkové šetření, kterého se účastnili uchazeči o zkoušku pro trvalý pobyt. Šetření se zaměřilo především na zjištění používání a spokojenosti s webovou stránkou zkoušky pro trvalý pobyt, s oficiální facebookovou stránkou a kanálem YouTube. Další část dotazníku se zaměřovala na způsob a intenzitu přípravy uchazeče na zkoušku a na hodnocení obtížnosti jednotlivých subtestů zkoušky. Závěrečná zpráva shrnuje a interpretuje zjištěná data.