V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024.
Další informace najdete zde.
Informace pro Ukrajince
První pomoc v češtině
Pomoc ukrajinským školákům.

Následující materiály slouží pro učitele, kteří připravují a vyučují cizince na zkoušku z českého jazyka. 

Koncepční materiály

Referenční popis češtiny

Publikace Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016) definuje obsah češtiny jako druhého jazyka ve vztahu ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Popis slouží nejenom jako výchozí materiál pro tvorbu zkoušek, ale i pro přípravu podkladů a materiálů, které využívají učitelé ve výuce a v kurzech připravujících cizince na zkoušku z češtiny. Popis konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem. Příručka je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání .

Jazyková integrace a komunikace s cizinci

Publikace Jazyková integrace a komunikace s cizinci – úroveň  A2 (2017) je určena všem, kteří přicházejí do styku s cizinci a potřebují se zorientovat v otázkách jazykové integrace a dorozumět se s nerodilými mluvčími. Publikace popisuje reálné jazykové schopnosti nerodilých mluvčích na úrovni A2 a zároveň nabízí vhodné postupy, jak překonávat jazykovou a kulturní bariéru v kontaktu s cizinci. Příručka je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání .

Vietnamští mluvčí

Publikace Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt – Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) je určena pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby vietnamského jazyka či vietnamské kultury. Publikace popisuje potřeby a obtíže vietnamské minority, co se týče osvojování češtiny, s tím cílem, aby vyučující a zadavatelé zkoušky byli schopni poskytnout adekvátní podporu k přípravě na zkoušku této početné skupině uchazečů o trvalý pobyt.

Rámcové kurikulum

Rámcové kurikulum pro přípravu ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt (2020) vzniklo v rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely.

Jedná se o koncepční rámec pro vzdělávání migrantů a jejich přípravu ke zkoušce. Rámcové kurikulum je určeno především koordinátorům a organizátorům přípravných kurzů ke zkoušce a v oblasti vzdělávání cizinců. Stanovuje podmínky realizace přípravných kurzů a upřesňuje cíle výuky v těchto kurzech. Kurikulum také slouží pro vytváření dalších konkrétních nástrojů pro podporu výuky, tj. plány jazykových kurzů, sylaby výuky, metodické příručky, výukové materiály a hodnoticí nástroje.

Připravujeme

Metodická podpora lektorů

Metodická podpora lektorů v přípravných kurzech ke zkoušce pro trvalý pobyt (2020) vznikla v rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely.

Metodická podpora úzce navazuje na Rámcové kurikulum a je určena především lektorům přípravných kurzů. Je také určena i metodikům integračních center jako opora metodického školení a metodických kurzů. Slouží i jako souhrnný pohled na výukové standardy, jež by měly být v přípravných kurzech uplatňovány. Text cíleně propojuje přípravný kurz a zkoušku pro trvalý pobyt.

Připravujeme

Přípravné materiály na zkoušku

Handbook for the examination

The handbook Prepare with us for the Examination in the Czech language for the permanent residence in the CR (2016) is the main preparatory material for the examination. It contains complete information on the examination, preparatory exercises, model versions and all types of tasks that are included on the exam. The handbook is provided with a key and a CD with recordings for the exercises. The candidate can learn with the handbook himself/herself or with the help of a teacher. 

Brochure with a model version of the examination

The brochure includes the complete form of the model version of the examination in the Czech language for permanent residence in the CR including a key for resolving the tasks. It also contains some basic information on the examination. It is available in printed form at the branch offices of the DAMP MI, at the examining institutions or on request.

Test z češtiny nanečisto

Test z češtiny nanečisto zahrnuje část čtení, poslech a psaní (úlohu 1). Test nezahrnuje část mluvení, které je součástí zkoušky. Na test je potřeba min. 70 minut. Pokud nedosáhne student v každé části testu min. 80%, je potřeba test opakovat. Další varianty testu jsou k dispozici v příručce Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

Pracovní listy A1

Pracovní listy jsou vytvořeny k těmto modelovým situacím na úrovni A1: Denní režim, Osobní údaje, rodina a životopis, Stravování, Volný čas a zábava, Vzdělávání. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.
Více informací

Pracovní listy A2

Pracovní listy jsou vytvořeny k těmto modelovým situacím na úrovni A2: Denní režim, Osobní údaje, rodina a životopis, Stravování, Volný čas a zábava, Vzdělávání. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.
Více informací

Zprávy a analýzy

Analýza přípravných kurzů ke zkoušce

V rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely vznikla vstupní analýza přípravných kurzů ke zkoušce pro trvalý pobyt a analýza dostupných vzdělávacích materiálů ve vztahu k Referenčnímu popisu češtiny.

Výzkum ukrajinských a vietnamských migrantů v ČR

V roce 2013 byla připravena Závěrečná zpráva z výzkumu s názvem Životní styl, jazykové znalosti a potřeby ukrajinských a vietnamských migrantů v ČR. Cílem výzkumu bylo zmapování životního stylu a potřeb migrantů (občané Ukrajiny a Vietnamu) v ČR s ohledem na jejich jazykové znalosti a potřeby.

Sociologické šetření v roce 2019 – závěrečná zpráva

V roce 2019 proběhlo ve vybraných zkušebních institucích dotazníkové šetření, kterého se účastnili uchazeči o zkoušku pro trvalý pobyt. Šetření se především zaměřilo na zjištění používání a spokojenosti s webovou stránkou zkoušky pro trvalý pobyt, s oficiální facebookovou stránkou a kanálem YouTube. Další část dotazníku se zaměřovala na způsob a intenzitu přípravy uchazeče na zkoušku a na hodnocení obtížnosti jednotlivých subtestů zkoušky. Závěrečná zpráva shrnuje a interpretuje zjištěná data.