V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Následující materiály slouží pro učitele, kteří připravují a vyučují cizince na zkoušku z českého jazyka. 

Publikace pro Ukrajinu

První pomoc v češtině

Učební materiál První pomoc v češtině – Speciální učební materiál pro Ukrajince (2022) vznikl pro potřeby ukrajinské uprchlické vlny v roce 2022 a byl financován ze státního rozpočtu ČR. Je určen všem ukrajinským začátečníkům v českém jazyce buď v rámci samostudia, anebo v jazykovém kurzu. Materiál může být využit staršími žáky, studenty středních škol a dospělými. Učební materiál seznamuje s českou abecedou, s výslovností a učí komunikovat v základních životních situacích. Zaměřuje se na každodenní témata, se kterými se uživatelé jazyka zaručeně setkají při pobytu v českém prostředí. Pro pohodlnou práci s textem je většina instrukcí v textu opatřena ukrajinským překladem. Materiál prozatím není k dispozici ve vytištěné podobě, ale je možné jej vytisknout na jakékoliv běžné tiskárně ve formátu A4.

 

Koncepční materiály

Referenční popis češtiny

Publikace Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016) definuje obsah češtiny jako druhého jazyka ve vztahu ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Popis slouží nejenom jako výchozí materiál pro tvorbu zkoušek, ale i pro přípravu podkladů a materiálů, které využívají učitelé ve výuce a v kurzech připravujících cizince na zkoušku z češtiny. Popis konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem. Příručka je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání.

Jazyková integrace a komunikace s cizinci

Publikace Jazyková integrace a komunikace s cizinci – úroveň  A2 (2017) je určena všem, kteří přicházejí do styku s cizinci a potřebují se zorientovat v otázkách jazykové integrace a dorozumět se s nerodilými mluvčími. Publikace popisuje reálné jazykové schopnosti nerodilých mluvčích na úrovni A2 a zároveň nabízí vhodné postupy, jak překonávat jazykovou a kulturní bariéru v kontaktu s cizinci. Příručka je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání.

Vietnamští mluvčí

Publikace Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt – Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) je určena pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby vietnamského jazyka či vietnamské kultury. Publikace popisuje potřeby a obtíže vietnamské minority, co se týče osvojování češtiny, s tím cílem, aby vyučující a zadavatelé zkoušky byli schopni poskytnout adekvátní podporu k přípravě na zkoušku této početné skupině uchazečů o trvalý pobyt.

Rámcové kurikulum

Rámcové kurikulum pro přípravu ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt (2021) vzniklo v rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely.

Jedná se o koncepční rámec pro vzdělávání migrantů a jejich přípravu ke zkoušce. Rámcové kurikulum je určeno především koordinátorům a organizátorům přípravných kurzů ke zkoušce a v oblasti vzdělávání cizinců. Stanovuje podmínky realizace přípravných kurzů a upřesňuje cíle výuky v těchto kurzech. Kurikulum také slouží pro vytváření dalších konkrétních nástrojů pro podporu výuky, tj. plány jazykových kurzů, sylaby výuky, metodické příručky, výukové materiály a hodnoticí nástroje.

Metodická podpora lektorů

Metodická podpora lektorů v přípravných kurzech ke zkoušce pro trvalý pobyt (2021) vznikla v rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely.

Metodická podpora úzce navazuje na Rámcové kurikulum a je určena především lektorům přípravných kurzů. Určena je také metodikům integračních center jako opora metodického školení a metodických kurzů. Slouží i jako souhrnný pohled na výukové standardy, jež by měly být v přípravných kurzech uplatňovány. Text cíleně propojuje přípravný kurz a zkoušku pro trvalý pobyt.

Sylabus přípravného kurzu

Sylabus přípravného kurzu ke zkoušce A2 z češtiny pro trvalý pobyt (2021) vznikl v rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely.

Sylabus přípravného kurzu je pomůckou pro učitele, kteří připravují uchazeče ke zkoušce A2 z češtiny pro trvalý pobyt. Navazuje jak na Rámcové kurikulum, tak i na Metodickou podporu. Sylabus je konkrétně určen pro padesátihodinový prezenční kurz, jehož cílem je bezprostřední příprava ke zkoušce. 

Metodika přípravy ke zkoušce

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt, úroveň A1 (2008) vznikla jako jeden z prvních podpůrných materiálů ke zkoušce. 

Cílem tohoto metodického materiálu je jednak definovat, co má uchazeč pro úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 zvládnout, jednak přiblížit možný způsob přípravy na zkoušku vhodný pro uchazeče žádajícího v ČR o trvalý pobyt. Text zahrnuje celou řadu nadčasových, důležitých a praktických aspektů pro výuku jazyka komunikační metodou založenou na dovednostním učení. 

Přípravné materiály na zkoušku A2

Příručka ke zkoušce A2

Příručka Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A2) – učební materiál (2022) je hlavním přípravným materiálem na zkoušku. Obsahuje informace o zkoušce, přípravná cvičení, modelové verze a všechny typy úloh, které jsou zahrnuty ve zkoušce. Příručka je opatřena klíčem a nahrávkami ke cvičením. Uchazeč se může s příručkou učit sám nebo za pomoci učitele. 

Brožura s modelovým testem A2 (verze pro rok 2024)

Brožura zahrnuje kompletní podobu modelového testu A2 včetně odpovědních listů a klíče s řešením úloh. Obsahuje také některé základní informace o zkoušce. Je k dispozici v tištěné podobě na pobočkách OAMP MV, ve zkušebních institucích nebo na vyžádání.

Test nanečisto A2

Test z češtiny nanečisto zahrnuje část čtení, poslech a psaní (úlohu 1). Test nezahrnuje část mluvení, která je součástí zkoušky. Na test je potřeba min. 70 minut. Pokud nedosáhne student v každé části testu min. 80 %, je potřeba test opakovat. Další varianty testu jsou k dispozici v příručce Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

Pracovní listy A2

Pracovní listy jsou vytvořeny k těmto modelovým situacím na úrovni A2: Denní režim, Osobní údaje, rodina a životopis, Stravování, Volný čas a zábava, Vzdělávání. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.
Více informací

Editovatelný formát doc umožňuje učiteli si pracovní list modifikovat dle vlastní představy a potřeb studentů. Není tedy nutné, aby vyučující používal pracovní listy ve stávající podobě, pokud si stanoví jiný cíl hodiny, než který z pracovních materiálů vyplývá. Vyučující mohou z pracovních listů využít třeba jen jedno cvičení, které jim pro jejich účely poslouží. I z tohoto důvodu jsou pracovní listy primárně určeny pro učitele a nepředpokládá se, že by s nimi student pracoval samostatně bez předchozích instrukcí. K pracovním listům není k dispozici podrobná metodika, neboť se spíše jedná o výběr nápadů a podnětů k vybraným tématům, které by měly vyučujícího motivovat k vlastní kreativitě.

Pracovní listy A2 – výuková videa

Pracovní listy na jazykové úrovni A2 jsou vytvořeny k výukovým videím. Zahrnují tyto modelové situace: Bydlení, Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění, Styk s policií, Práce, Styk s úřady, Cestování, Okolní prostředí a počasí, Kontakt s majoritní společností. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.  Více informací

Editovatelný formát doc umožňuje učiteli si pracovní list modifikovat dle vlastní představy a potřeb studentů. Není tedy nutné, aby vyučující používal pracovní listy ve stávající podobě, pokud si stanoví jiný cíl hodiny, než který z pracovních materiálů vyplývá. Vyučující mohou z pracovních listů využít třeba jen jedno cvičení, které jim pro jejich účely poslouží. I z tohoto důvodu jsou pracovní listy primárně určeny pro učitele a nepředpokládá se, že by s nimi student pracoval samostatně bez předchozích instrukcí. K pracovním listům není k dispozici podrobná metodika, neboť se spíše jedná o výběr nápadů a podnětů k vybraným tématům, které by měly vyučujícího motivovat k vlastní kreativitě.

Přípravné materiály na zkoušku A1

Příručka ke zkoušce

Příručka Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR (2016) je hlavním přípravným materiálem na zkoušku. Obsahuje úplné informace o zkoušce, průpravná cvičení, modelové verze a všechny typy úloh, které jsou zahrnuty ve zkoušce. Příručka je opatřena klíčem a CD s nahrávkami ke cvičením. Uchazeč se může s příručkou učit sám nebo za pomoci učitele. 

Brožura s modelovou verzí zkoušky

Brožura zahrnuje kompletní podobu modelové verze zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR včetně klíče s řešením úloh. Obsahuje také některé základní informace o zkoušce. 

Test nanečisto A1

Test z češtiny nanečisto zahrnuje část čtení, poslech a psaní (úlohu 1). Test nezahrnuje část mluvení, která je součástí zkoušky. Na test je potřeba min. 70 minut. Pokud nedosáhne student v každé části testu min. 80 %, je potřeba test opakovat. Další varianty testu jsou k dispozici v příručce Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

Pracovní listy A1

Pracovní listy jsou vytvořeny k těmto modelovým situacím na úrovni A1: Denní režim, Osobní údaje, rodina a životopis, Stravování, Volný čas a zábava, Vzdělávání. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.
Více informací

Editovatelný formát doc umožňuje učiteli si pracovní list modifikovat dle vlastní představy a potřeb studentů. Není tedy nutné, aby vyučující používal pracovní listy ve stávající podobě, pokud si stanoví jiný cíl hodiny, než který z pracovních materiálů vyplývá. Vyučující mohou z pracovních listů využít třeba jen jedno cvičení, které jim pro jejich účely poslouží. I z tohoto důvodu jsou pracovní listy primárně určeny pro učitele a nepředpokládá se, že by s nimi student pracoval samostatně bez předchozích instrukcí. K pracovním listům není k dispozici podrobná metodika, neboť se spíše jedná o výběr nápadů a podnětů k vybraným tématům, které by měly vyučujícího motivovat k vlastní kreativitě.

Pracovní listy A1 – výuková videa

Pracovní listy na jazykové úrovni A1 jsou vytvořeny k výukovým videím. Zahrnují tyto modelové situace: Bydlení, Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění, Styk s policií, Práce, Styk s úřady, Cestování, Okolní prostředí a počasí, Kontakt s majoritní společností. Jsou určeny pro výuku češtiny jako druhého jazyka.  Více informací

Editovatelný formát doc umožňuje učiteli si pracovní list modifikovat dle vlastní představy a potřeb studentů. Není tedy nutné, aby vyučující používal pracovní listy ve stávající podobě, pokud si stanoví jiný cíl hodiny, než který z pracovních materiálů vyplývá. Vyučující mohou z pracovních listů využít třeba jen jedno cvičení, které jim pro jejich účely poslouží. I z tohoto důvodu jsou pracovní listy primárně určeny pro učitele a nepředpokládá se, že by s nimi student pracoval samostatně bez předchozích instrukcí. K pracovním listům není k dispozici podrobná metodika, neboť se spíše jedná o výběr nápadů a podnětů k vybraným tématům, které by měly vyučujícího motivovat k vlastní kreativitě.

Zprávy a analýzy

Analýza přípravných kurzů ke zkoušce

V rámci Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušky z českého jazyka pro integrační účely vznikla vstupní analýza přípravných kurzů ke zkoušce pro trvalý pobyt a analýza dostupných vzdělávacích materiálů ve vztahu k Referenčnímu popisu češtiny.

Výzkum ukrajinských a vietnamských migrantů v ČR

V roce 2013 byla připravena Závěrečná zpráva z výzkumu s názvem Životní styl, jazykové znalosti a potřeby ukrajinských a vietnamských migrantů v ČR. Cílem výzkumu bylo zmapování životního stylu a potřeb migrantů (občané Ukrajiny a Vietnamu) v ČR s ohledem na jejich jazykové znalosti a potřeby.

Sociologické šetření v roce 2019 – závěrečná zpráva

V roce 2019 proběhlo ve vybraných zkušebních institucích dotazníkové šetření, kterého se účastnili uchazeči o zkoušku pro trvalý pobyt. Šetření se zaměřilo především na zjištění používání a spokojenosti s webovou stránkou zkoušky pro trvalý pobyt, s oficiální facebookovou stránkou a kanálem YouTube. Další část dotazníku se zaměřovala na způsob a intenzitu přípravy uchazeče na zkoušku a na hodnocení obtížnosti jednotlivých subtestů zkoušky. Závěrečná zpráva shrnuje a interpretuje zjištěná data.