Vítejte na oficiálních stránkách k občanství.

Vítejte na oficiálních stránkách ke zkoušce pro účely udělování státního občanství ČR.  Stránky nabízejí přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o státní občanství ČR a budou skládat zkoušku z českého jazyka a/nebo zkoušku z českých reálií.

FAQ

Kde je možné zjistit informace o zkoušce pro účely udělování státního občanství ČR?

Informace o obsahu i organizaci zkoušky pro účely udělování státního občanství ČR jsou uvedeny na těchto internetových stránkách. Doporučujeme prostudovat si záložkyObecné informace, Zkouška z českého jazyka Zkouška z českých reálií. Další informace je možné získat na uvedených kontaktech.

Co znamená úroveň zkoušky B1?

Úrovně jednotlivých zkoušek z češtiny jako cizího jazyka odpovídají dělení úrovní jazykových znalostí z cizího jazyka podle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

Úroveň B1 (samostatný uživatel jazyka) zahrnuje mimo jiné tyto jazykové dovednosti:

 • porozumění hlavním myšlenkám srozumitelné vstupní informace ve spisovném jazyce na běžné téma (například zaměstnání, škola, volný čas apod.);
 • zapojení se do hovoru o známých tématech nebo tématech týkajících se každodenního života, popsání  zážitků a událostí, snů, nadějí a cílů a stručné vysvětlení a odůvodnění svých názorů a přání;
 • napsání jednoduchého souvislého textu na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů.

Dosažení jazykové úrovně B1 je předpokladem pro vykonání zkoušky z českého jazyka i vykonání zkoušky z českých reálií.

Jak je možné se ke zkoušce z českého jazyka a ke zkoušce z českých reálií přihlásit?

Ke zkoušce je možné se přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky na stránkách ÚJOP UK. Bez přihlášky nemůže uchazeč zkoušku konat. Výběr termínů a místa konání zkoušky je součástí přihlášky. Pokud se termín v přihlášce nezobrazuje, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem. Přihlášku lze rušit nebo měnit do uzavření přihlášek, to je 14 dnů před termínem zkoušky. V případě zrušení nebo změny zaplacené přihlášky je kandidátovi účtován manipulační poplatek ve výši 500.

S sebou ke zkoušce přineste mezinárodně uznávaný cestovní doklad (cestovní pas), Průkaz o povolení k trvalému pobytu a doklad o zaplacení zkoušky (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví nebo výpis z účtu).

Kde a kdy je možné zkoušku vykonat?

Seznam míst pro vykonání zkoušky z českého jazyka a zkoušky z českých reálií najdete v záložce Zkušební místa. Přehled termínů pro vykonání zkoušky z českého jazyka a zkoušky z českých reálií je v záložce Termíny zkoušky. Zkušební institucí pro zkoušku z českého jazyka a českých reálií je Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Výběr termínu a místa zkoušky je součástí přihlášky na zkoušku. Pokud se termín v přihlášce na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi nezobrazuje, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí.

Jak se za zkoušku platí?

Udělování státního občanství České republiky je spojeno s následujícími poplatky:

 •  správní poplatek za udělení státního občanství České republiky
 1. správní poplatek za udělení státního občanství ČR zletilé fyzické osobě: 2 000 Kč
  • Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek zletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 500 Kč.
 2. správní poplatek za udělení státního občanství ČR nezletilé fyzické osobě: 500 Kč
  • Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek nezletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 100 Kč.
 3. správní poplatek za udělení státního občanství ČR azylantovi: 500 Kč
  • Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek nezletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 100 Kč.

Správní poplatek je agendou Ministerstva vnitra České republiky.

 • poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a českých reálií
 1.  poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a zkoušky z českých reálií: 5 700 Kč
 2.  poplatek za konání zkoušky pouze z českého jazyka: 3 700 Kč
 3.  poplatek za konání zkoušky pouze z českých reálií: 2 000 Kč

Poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a/nebo českých reálií je agendou Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Fakturační údaje potřebné k úhradě zkoušky obdrží žadatel e-mailem po vyplnění online přihlášky. Poplatek za konání zkoušky je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání/podání přihlášky ke zkoušce. Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je nutné přinést v den zkoušky s sebou (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví nebo výpis z účtu).

Kdo nemusí skládat zkoušku z českého jazyka a zkoušku z českých reálií?

Podmínky pro prokazování znalostí českého jazyka a znalostí českých reálií vymezuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a vyhláška č. 433/2013 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky.

Zkoušku z českých reálií nemusí skládat podle § 14 odst. 5 zákona o státním občanství České republiky:

 • žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
 • žadatel, který je ke dni podání žádosti o udělení státního občanství České republiky mladší 15 nebo starší 65 let,
 • žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu neumožňuje osvojit si znalost českého jazyka.

Zkoušku z českého jazyka nemusí skládat podle § 14 odst. 4 zákona o státním občanství České republiky:

 • žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
 • žadatel, který je ke dni podání žádosti o udělení státního občanství České republiky mladší 15 nebo starší 65 let,
 • žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu neumožňuje osvojit si znalost českého jazyka,
 • žadatel, který doloží, že úspěšně vykonal rovnocennou jazykovou zkoušku (podle § 13 vyhlášky o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky), mezi které patří:
  • maturitní zkouška z českého jazyka,
  • státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
  • státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce,
  • zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace.

Uznání dokladů je v kompetenci Ministerstva vnitra. Doklady k posouzení přijímají krajské úřady. ÚJOP UK tyto doklady neposuzuje ani o jejich uznání nerozhoduje.

Ministerstvo vnitra může na základě ustanovení § 15 odst. 3 zákona o státním občanství České republiky osobám žádajícím o udělení státního občanství prominout podmínku prokázání znalosti českého jazyka a podmínku prokázání znalosti reálií z důvodů hodných zvláštního zřetele. Žádost o případné prominutí podmínky se předkládá spolu s žádostí o udělení státního občanství České republiky, s tím, že tato žádost musí obsahovat sdělení konkrétních důvodů hodných zvláštního zřetele, na jejich základě je žádáno o prominutí podmínky.

Jak je možné se na zkoušku z českého jazyka a zkoušku z českých reálií připravit?

Před zkouškou se seznamte se Zkušebním řádem a Informacemi pro kandidáty. Při zkoušce dostane kandidát vytištěný test a záznamový arch. Své odpovědi píše do záznamového archu. 

Pro přípravu ke zkoušce z českého jazyka doporučujeme:

Pro přípravu ke zkoušce z českých reálií doporučujeme:

Jak zjistím, zda jsem ve zkoušce uspěl/a?

Informace o výsledcích se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem. Své výsledky kandidát najde za 30 dnů od konání zkoušky na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledky. Osvědčení vydává ÚJOP UK úspěšným kandidátům do 7 týdnů od konání zkoušky. Není možné žádat o dřívější opravu zkoušky a/nebo dřívější vystavení osvědčení. Platnost osvědčení není časově omezena. Osvědčení se posílají poštou. Aby mohlo být osvědčení doručeno, zkontrolujte prosím, že jsou údaje vyplněné v přihlášce v pořádku, a to včetně Vašeho jména a adresy. Pokud osvědčení nedostanete poštou do 7 týdnů od data konání zkoušky, prosím kontaktujte sekretariát VTC ÚJOP UK. Pokud tuto skutečnost neoznámíte do 9 týdnů od data konání zkoušky, bude Vám za vydání duplikátu účtován poplatek 500 Kč.

Neuspěl/a jsem ve zkoušce z českého jazyka pouze v subtestu Psaní. Musím zkoušku z českého jazyka opakovat celou?

Pokud kandidát neuspěje pouze v jednom ze subtestů zkoušky z českého jazyka, musí zkoušku z českého jazyka opakovat jako celek, tedy všechny čtyři její subtesty.

Co dělat v případě, když nebudu u zkoušky úspěšný?

Kandidáti, kteří u zkoušky neuspějí, se mohou ke zkoušce (nebo její části, respektive pouze k reáliím nebo českému jazyku) přihlásit na další vypsaný termín. V případě zkoušky z českého jazyka se opakují všechny její subtesty. Kandidát, který zkoušku (nebo její část) opakuje, se musí znovu řádně přihlásit a opět uhradit poplatek za zkoušku.

Kandidáti, kteří byli ze zkoušky z českého jazyka vyloučeni z důvodu, že se nechali u registrace nebo u zkoušky zastoupit jinou osobou, se mohou k dalšímu termínu zkoušky přihlásit nejdříve za 2 roky od data vyloučení.

Mohu vykonat zkoušku dříve, než mám splněné ostatní podmínky pro udělení státního občanství ČR?

Vzhledem k tomu, že platnost osvědčení není časově omezená, můžete zkoušku vykonat dříve, než splníte veškeré podmínky pro udělení státního občanství ČR.

Mám doklad o znalosti českého jazyka a/nebo doklad o znalosti českých reálií. Jak mám postupovat?

Uznání dokladů o znalosti českého jazyka a/nebo doklad o znalosti českých reálií je v kompetenci Ministerstva vnitra ČR. Doklady k posouzení přijímají krajské úřady, které je předají k posouzení Ministerstvu vnitra ČR, které rozhodne o jejich uznání. ÚJOP UK tyto doklady neposuzuje ani o jejich uznání nerozhoduje. Pokud je doklad uznán, žadatel o státní občanství nemusí skládat zkoušku z českých reálií a/nebo zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství České republiky. Pokud doklad uznán není, je potřeba prokázat znalost českého jazyka a českých reálií úspěšných složením zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky. Podmínky pro prokazování znalostí českého jazyka a znalostí českých reálií vymezuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky (§ 14) a vyhláška č. 433/2013 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky (§ 15).