Zkouška je určena všem cizincům, kteří žádají o udělení státního občanství České republiky a potřebují doložit svou komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Části zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověřuje dovednosti čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a psaní. Po písemné části následuje ústní část zkoušky, která prověřuje dovednost mluvení. V závorce je uveden čistý čas zkoušky.

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY

 • čtení s porozuměním (50 minut)
 • poslech s porozuměním (30–35 minut)
 • psaní (60 minut)

 ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY

 •  mluvení (15–18 minut na dvojici)

Orientační harmonogram v den zkoušky

8:30 – 9:55 Registrace 1

 •  Registrace 1 je určena kandidátům, kteří skládají celou zkoušku, nebo jen zkoušku z českých reálií.

10:00 – 10:40 Zkouška z českých reálií – písemný test

 • Písemný test s 30 otázkami trvá 30 minut.
  • Zkouška má cca 10 minut na úvodní instrukce k testu.

10:15 – 10:45 Registrace 2

 •  Registrace 2 je určena kandidátům, kteří skládají pouze zkoušku z českého jazyka.

11:00 – 14:15 Zkouška z českého jazyka – písemná část:

 • Čtení s porozuměním (50 minut)
 • Poslech s porozuměním (30–35 minut)
 • Psaní (60 minut)
  • Každá část zkoušky má cca 5-10 minut na úvodní instrukce k testu.
  • Po každém subtestu následuje 15 minut pauza.

14:40 – 17:45 Zkouška z českého jazyka – ústní část:

 • Kandidáti jsou u ústní části zkoušky (Mluvení) zkoušeni ve dvojicích (15–18 minut pro 2 kandidáty). Pořadí kandidátů a čas ústní zkoušky se losuje. Ústní zkouška je pro interní potřeby nahrávána.

Pravidla zkoušky

Kandidát musí respektovat Zkušební řád.

Před zkouškou doporučujeme seznámit se s Informacemi pro kandidáty.

Kandidát píše všechny odpovědi obyčejnou tužkou do záznamového archu a nesprávnou odpověď může vymazat gumou. Vzor záznamového archu naleznete v Modelové variantě zkoušky z českého jazyka (B1).

Hodnocení zkoušky

Celkové hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a).

Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky, přičemž v jedné z písemných částí zkoušky je možné získat pouze 50 %. Pokud uchazeč neuspěje u některé části zkoušky, musí opakovat celou zkoušku. Počet opakování není omezen.

Informace o výsledcích se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem. Své výsledky kandidát najde za 30 dnů od konání zkoušky na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledkyOsvědčení vydává ÚJOP UK úspěšným kandidátům do 7 týdnů od konání zkoušky. Není možné žádat o dřívější opravu zkoušky a/nebo dřívější vystavení osvědčení. Platnost osvědčení není časově omezena. Osvědčení se posílají poštou. Aby mohlo být osvědčení doručeno, zkontrolujte prosím, že jsou údaje vyplněné v přihlášce v pořádku, a to včetně Vašeho jména a adresy.

Přihlašování na zkoušku z českého jazyka

Uchazeč se může ke zkoušce z českého jazyka přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky na stránkách ÚJOP UK. Na zkoušku se může přihlásit také osobně v úředních hodinách zkušebního centra, kde se zkouška koná. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem

Termíny a místa konání zkoušky z českého jazyka

Termíny konání zkoušky z českého jazyka jsou uvedeny zdemísta konání zkoušky z českého jazyka jsou uvedena zde. Výběr termínu a místa konání zkoušky je součástí přihlášky. Pokud se termín v přihlášce na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi nezobrazuje, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí.

Poplatek za konání zkoušky z českého jazyka

Konání zkoušky z českého jazyka je zpoplatněno. Poplatek je 3 700 Kč. Fakturační údaje potřebné k úhradě zkoušky obdrží žadatel e-mailem po vyplnění online přihlášky. Poplatek za konání zkoušky je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání/podání přihlášky ke zkoušce. Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je nutné přinést v den zkoušky s sebou (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví nebo výpis z účtu).

Kdo nemusí skládat zkoušku z českého jazyka

Zkoušku z českého jazyka nemusí skládat podle § 14 odst. 4 zákona o státním občanství České republiky:

 • žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
 • žadatel, který je ke dni podání žádosti o udělení státního občanství České republiky mladší 15 nebo starší 65 let,
 • žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu neumožňuje osvojit si znalost českého jazyka,
 • žadatel, který doloží, že úspěšně vykonal rovnocennou jazykovou zkoušku (podle § 13 vyhlášky o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky), mezi které patří:
  • maturitní zkouška z českého jazyka,
  • státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
  • státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce,
  • zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace.

Uznání dokladů je v kompetenci Ministerstva vnitra. Doklady k posouzení přijímají krajské úřady. ÚJOP UK tyto doklady neposuzuje ani o jejich uznání nerozhoduje.

Ministerstvo vnitra může na základě ustanovení § 15 odst. 3 zákona o státním občanství České republiky osobám žádajícím o udělení státního občanství prominout podmínku prokázání znalosti českého jazyka a podmínku znalosti reálií z důvodů hodných zvláštního zřetele. Žádost o případné prominutí podmínky se předkládá spolu s žádostí o udělení státního občanství České republiky, s tím, že tato žádost musí obsahovat sdělení konkrétních důvodů hodných zvláštního zřetele, na jejich základě je žádáno o prominutí podmínky.

Ukázka zkoušky

Modelová varianta zkoušky z českého jazyka (B1)

Modelový poslech zkoušky z českého jazyka (B1)