Obsah zkoušky z českých reálií

Předpokladem pro vykonání zkoušky z českých reálií je dosažení jazykové úrovně B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test z českých reálií ověřuje znalosti z následujících oblastí: Občanský základ, Základní geografické informace o České republice, Základní historické a kulturní informace o České republice. Rozsah znalosti českých reálií odpovídá rozsahu znalosti základního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přesahy ke znalostem nezbytných pro každodenní život dospělého občana. Detailnější vymezení 30 témat zkoušky z českých reálií je součástí tzv. specifikací. Každé téma je v testu zastoupeno 1 testovou úlohou. Testové úlohy pro zkoušku z českých reálií jsou vybírány pouze z Databanky testových úloh. Kandidát má tedy možnost se před konáním zkoušky seznámit se všemi 300 testovými úlohami včetně jejich správného řešení. Testové úlohy mohou být s ohledem na změny skutečnosti průběžně aktualizovány. Konkrétní ukázkou zkoušky z českých reálií je interaktivní modelový test.

Forma zkoušky z českých reálií

Zkouška z českých reálií se koná písemnou formou. Písemnou formou se rozumí test, který obsahuje celkem 30 testových úloh z následujících oblastí:

 • Občanský základ: 16 testových úloh
 • Základní geografické informace o České republice: 7 testových úloh
 • Základní historické a kulturní informace o České republice: 7 testových úloh

Každá testová úloha má 4 alternativy odpovědí: 1 odpověď je vždy správným řešením, zbylé 3 odpovědi jsou vždy nesprávným řešením. Při zkoušce z českých reálií kandidát dostane vytištěný test a záznamový arch. Své odpovědi píše do záznamového archu. Zkouška trvá 30 minut. Během zkoušky z českých reálií není zařazena přestávka.

Orientační harmonogram v den zkoušky

8:30 – 9:55 Registrace 1

 • Registrace 1 je určena kandidátům, kteří skládají celou zkoušku, nebo jen zkoušku z českých reálií.

10:00 – 10:40 Zkouška z českých reálií – písemný test

 • Písemný test s 30 otázkami trvá 30 minut.
  • Zkouška má cca 10 minut na instrukce k testu.

10:15 – 10:45 Registrace 2

 • Registrace 2 je určena kandidátům, kteří skládají pouze zkoušku z českého jazyka.

11:00 – 14:15 Zkouška z českého jazyka – písemná část:

 • Čtení s porozuměním (50 minut)
 • Poslech s porozuměním (30–35 minut)
 • Psaní (60 minut)
  • Každá část zkoušky má cca 5-10 minut na úvodní instrukce k testu.
  • Po každém subtestu následuje 15 minut pauza.

14:40 – 17:45 Zkouška z českého jazyka – ústní část:

 • Kandidáti jsou u ústní části zkoušky (Mluvení) zkoušeni ve dvojicích (15–18 minut pro 2 kandidáty). Pořadí kandidátů a čas ústní zkoušky se losuje.

Hodnocení zkoušky z českých reálií

Při zkoušce z českých reálií získá kandidát za každou správnou odpověď v testu 1 bod. Celkem může získat maximálně 30 bodů. Kandidát ve zkoušce z českých reálií uspěje, pokud získá alespoň 60 % bodů. Pro úspěch musí tedy získat minimálně 18 bodů. Pokud nemá 60 % správných odpovědí v testu, ve zkoušce z českých reálií neuspěl a může ji po přihlášení opakovat v následujícím termínu. Počet opakování není omezen.

Informace o výsledcích se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem. Své výsledky kandidát najde za 30 dnů od konání zkoušky na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledky. Osvědčení vydává ÚJOP UK úspěšným kandidátům do 7 týdnů od konání zkoušky. Není možné žádat o dřívější opravu zkoušky a/nebo dřívější vystavení osvědčení. Platnost osvědčení není časově omezena. Osvědčení se posílají poštou. Aby mohlo být osvědčení doručeno, zkontrolujte prosím, že jsou údaje vyplněné v přihlášce v pořádku, a to včetně Vašeho jména a adresy.

Přihlašování ke zkoušce z českých reálií

Uchazeč se může ke zkoušce z českých reálií přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky na stránkách ÚJOP UK. Na zkoušku se může přihlásit také osobně v úředních hodinách zkušebního centra, kde se zkouška koná. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem

Termíny a místa konání zkoušky z českých reálií

Termíny konání zkoušky z českých reálií jsou uvedeny zde, místa konání zkoušky z českých reálií jsou uvedena zde. Výběr termínu a místa konání zkoušky je součástí přihlášky. Pokud se termín v přihlášce na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi nezobrazuje, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí.

Poplatek za konání zkoušky z českých reálií

Konání zkoušky z českých reálií je zpoplatněno. Poplatek je 2 000 Kč. Fakturační údaje potřebné k úhradě zkoušky obdrží žadatel e-mailem po vyplnění online přihlášky. Poplatek za konání zkoušky je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání/podání přihlášky ke zkoušce. Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je nutné přinést v den zkoušky s sebou (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví nebo výpis z účtu).

Kdo nemusí skládat zkoušku z českých reálií

Zkoušku z českých reálií nemusí skládat podle § 14 odst. 5  zákona o státním občanství České republiky:

 • žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
 • žadatel, který je ke dni podání žádosti o udělení státního občanství České republiky mladší 15 nebo starší 65 let,
 • žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu neumožňuje osvojit si znalost českého jazyka.
Uznání dokladů je v kompetenci Ministerstva vnitra. Doklady k posouzení přijímají krajské úřady. ÚJOP UK tyto doklady neposuzuje ani o jejich uznání nerozhoduje.

Ministerstvo vnitra může na základě ustanovení § 15 odst. 3 zákona o státním občanství České republiky osobám žádajícím o udělení státního občanství prominout podmínku prokázání znalosti českého jazyka a podmínku prokázání znalosti reálií z důvodů hodných zvláštního zřetele. Žádost o případné prominutí podmínky se předkládá spolu s žádostí o udělení státního občanství České republiky, s tím, že tato žádost musí obsahovat sdělení konkrétních důvodů hodných zvláštního zřetele, na jejich základě je žádáno o prominutí podmínky.