Địa điểm được chọn làm chỗ thi văn hóa, xã hội Czech  là một phần của nơi đăng ký thi. Viện ngôn ngữ học và đào tạo chuyên  ngành của trường đại học Charles (ÚJOP UK) là cơ quan giám sát kiểm tra về văn hóa, xã hội Czech 

Danh sách các trường

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Địa chỉ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
U Tří lvů 1725/1a
370 01 České Budějovice
Số điện thoại
+420 387 773 222
Địa chỉ e-mail
Masarykova univerzita v Brně
Địa chỉ
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Kabinet češtiny pro cizince
budova D
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Số điện thoại
+420 549 495 970
Địa chỉ e-mail
Ostravská univerzita v Ostravě
Địa chỉ
Ostravská univerzita v Ostravě
Filozofická fakulta
Reální 1476/5
701 03 Moravská Ostrava
Số điện thoại
+420 731 305 178
Địa chỉ e-mail
Technická univerzita v Liberci
Địa chỉ
Technická univerzita v Liberci
budova G
Univerzitní náměstí 1410/1
461 17 Liberec 1
Số điện thoại
+420 773 749 951
Địa chỉ e-mail
ÚJOP UK Krystal
Địa chỉ
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Krystal
budova C
José Martího 2/407
160 00 Praha 6
Số điện thoại
+420 224 090 210
Địa chỉ e-mail
ÚJOP UK Poděbrady
Địa chỉ
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Poděbrady
Jiřího náměstí 1/I
290 01 Poděbrady
Số điện thoại
+420 325 614 452
Địa chỉ e-mail
ÚJOP UK Voršilská
Địa chỉ
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Voršilská
RNDr. Dagmar Halladová
Voršilská 144/1
110 00 Praha 1
Số điện thoại
+420 224 090 210
Địa chỉ e-mail
Univerzita Hradec Králové
Địa chỉ
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
budova J
Hradecká 1249/6
500 03 Hradec Králové
Số điện thoại
+420 493 332 219
Địa chỉ e-mail
Univerzita Palackého v Olomouci
Địa chỉ
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Křížkovského 10
772 00 Olomouc
Số điện thoại
+420 736 446 727
Địa chỉ e-mail
Západočeská univerzita v Plzni
Địa chỉ
Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická fakulta
Veleslavínova 42
301 00 Plzeň
Số điện thoại
+420 377 636 021
Địa chỉ e-mail