Thời gian biểu trong ngày thi

8:30 – 9:55 Đăng ký 1

 • Đăng ký 1 dành cho những thí sinh phải thi toàn phần hoặc chỉ thi phần cuộc sống, xã hội Czech.

10:00 – 10:40 Thi về cuộc sống, xã hội Czech (test)

 • Thi viết với 30 trong vòng 30 phút.
  • Trước khi làm bài thi có khoảng 10 phút hướng dẫn về bài kiểm tra.

10:15 – 10:45 Đăng ký 2

 • Đăng ký 2 dành cho những thí sinh chỉ thi phần tiếng Czech.

11:00 – 14:15 Thi phần tiếng Czech (phần viết)

 • Đọc hiểu (50 phút)
 • Nghe hiểu (30-35 phút)
 • Viết (60 phút)
  • Trước khi làm bài có khoảng 5-10 phút hướng dẫn về bài kiểm tra.
  • Sau mỗi phần thi là 15 phút giải lao.

14:40 – 17:45 Thi phần tiếng Czech (phần hội thoại)

 • Các thí sinh thi phần hội thoại (nói) sẽ được kiểm tra theo từng đôi một. Thứ tự các thí sinh cho phần hội thoại sẽ được rút thăm. Phần thi hội thoại kéo dài khoảng 15-18 phút cho cả hai thí sinh.