Luật về quốc tịch của Cộng Hòa Czech

1. Từ tháng 1. 2014 Bộ luật số 186/2013 Sb., về quốc tịch và về việc sửa đổi một số bộ luật (luật về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech) bắt đầu có hiệu lực. Bộ luật này sử đổi phương thức cấp hoặc miễn hồi quốc tịch nước Cộng Hòa Czech. Văn bản về luật quốc tịch nước Cộng Hòa Czech có tại những trang website sau:

Theo § 14 của bộ luật nêu trên thì một trong những điều kiện cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech là chứng minh kiến thức về ngôn ngữ Czech (điều khoản 4) và kiến thức cơ bản về hệ thống hiến pháp của nước Cộng Hòa Czech và kiế thức cơ bản về văn hóa – xã hội, địa lý và lịch sử của nước Cộng Hòa Czech (điều khoản 5). Kiến thức này được chứng minh bằng kết quả tốt trong kỳ thi với mục đích được cấp quốc tịch Czech.

Bộ luật về quốc tịch Czech ấn định rõ ràng là việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech không phải là quyền lợi dĩ nhiên.

Để biết thêm những thông tin cho bộ luật mới về quốc tịch thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trang Bộ Nội Vụ nước Cộng Hòa Czech.

Thông báo của Bộ Giáo Dục – Thanh Niên và Thể Thao

Kết hợp với việc áp dụng bộ luật số 186/2013 Sb., về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech và về sửa đổi của một số luật (luật về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech) từ ngày 1.01.2014 nước Cộng Hòa Czech đã bổ xung chứng chỉ về kiến thức tiếng czech và kiến thức về xã hội như một đòi hỏi cần thiết cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech. Theo điều khoản ủy quyền § 78 của bộ luật số 186/2013 Sb., Bộ Giáo Dục – Thanh Niên và Thể Thao ra qui chế Tuyên bố số 433/2013 Sb., cho việc chứng minh kiến thức tiếng Czech và về xã hội, cuộc sống Czech với mục đích cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech:

  • mức độ hiểu biết tiếng Czech, kiến thức cơ bản về hệ thống hiến pháp của nước Cộng Hòa Czech và kiến thức cơ bản về hoàn cảnh văn hóa-xã hội, địa lý và lịch sử của Czech cho mục đích thi tiếng và tổ chức xã hội,
  • tìm hiểu kỹ hơn các qui chế tổ chức cho việc thi tiếng và tổ chức xã hội, bao gồm qui định thi và việc công bố thông tin về tổ chức thi,
  • mẫu xác nhận kết quả thi tiếng và tổ chức xã hội,
  • thi tiếng có giá trị tương đương với kỳ thi tiếng trong phần thi ngôn ngữ và tổ chức xã hội.

Các bạn có thể tìm hiểu những thông tin chi tiết về kiểm tra trong mục Thi về cuộc sống và các tổ chức của Czech và trong mục Thi tiếng Czech.