Bộ Nội Vụ

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

www.mvcr.cz
posta@mvcr.cz
obcanmat@mvcr.cz

logo-mvcr

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • bộ luật số 186/2013 Sb., về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech và về những sửa đổi một số điều luật (điều luật về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech)
 • đơn xin quốc tịch nước Cộng Hòa Czech
 • lệ phí hành chính có liên quan đến việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech

Bộ Giáo Dục, Thanh Niên và Thể Dục

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

www.msmt.cz
posta@msmt.cz
marie.cernikova@msmt.cz

logo-mvcr

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • Thông báo cho việc chứng minh trình độ tiếng Czech và cuộc sống, xã hội Czech với mục đích xin cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech
 • Phương thức thi tiếng Czech và về cuộc sống, xã hội Czec

Viện ngôn ngữ và bộ phận chuyên ngành của trường đại học Charles

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Výzkumné a testovací centrum
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2

http://www.ujop.cuni.cz/
http://ujop.cuni.cz/obcanstvi
obcanstvi@ujop.cuni.cz

logo-mvcr

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • việc tổ chức thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech (thời gian thi, địa điểm thi, đăng ký, lệ phí, chứng chỉ)Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:
 • quá trình thi (hình thức thi, đánh giá, thông tin cho các thí sinh, Qui chế thi) 
 • nội dung thi tiếng Czech
 • khâu chuẩn bị thi tiếng Czech

Học viện sư phạm quốc gia Cộng hoà Séc

Národní pedagogický institut České republiky
Senovážné náměstí 872/25
110 00 Praha 1
Pracoviště Hostivař
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10

https://www.npi.cz/
https://cestina-pro-cizince.cz/obcanstvi/
obcanstvi@cestina-pro-cizince.cz

logo-npi

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • nội dung thi tiếng Czech
 • những trang internet      

Nếu bạn là nhà báo, xin vui lòng liên hệ với phòng phát ngôn hoặc những bộ phận sau:

Danh sách các trường

FF MU Brno
Địa chỉ
Masarykova univerzita v Brně,
Filozofická fakulta,
Arne Nováka 1 (budova D),
602 00 Brno
Số điện thoại
+420 549 495 970
Địa chỉ e-mail
JU v Českých Budějovicích
Địa chỉ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta,
Dukelská 9,
370 01 České Budějovice
Số điện thoại
+420 387 773 222
Địa chỉ e-mail
Olomouc
Địa chỉ
Univerzita Palackého v Olomouci,
Filozofická fakulta,
Křížkovského 10,
772 00 Olomouc
Số điện thoại
+420 736 446 727
Địa chỉ e-mail
Ostrava
Địa chỉ
Ostravská univerzita v Ostravě,
Filozofická fakulta,
Reální 1476/5,
701 03 Moravská Ostrava
Số điện thoại
+420 731 305 178
Địa chỉ e-mail
Plzeň
Địa chỉ
Západočeská univerzita v Plzni,
Pedagogická fakulta,
Veleslavínova 42,
301 00 Plzeň
Số điện thoại
+420 377 636 021
Địa chỉ e-mail
Technická univerzita v Liberci
Địa chỉ
Univerzitní náměstí 1410/1 (budova G)
461 17 Liberec 1
Số điện thoại
+420 773 749 951
Địa chỉ e-mail
ÚJOP UK Krystal
Địa chỉ
Ústav jazykové a odborné přípravy,
Studijní středisko Praha-Krystal,
José Martího 2/407 (budova C),
160 00 Praha 6
Số điện thoại
+420 224 090 210
Địa chỉ e-mail
ÚJOP UK Poděbrady
Địa chỉ
Ústav jazykové a odborné přípravy,
Studijní středisko Poděbrady,
Jiřího náměstí 1/I,
290 01 Poděbrady
Số điện thoại
+420 325 614 452
Địa chỉ e-mail
ÚJOP UK Voršilská
Địa chỉ
Ústav jazykové a odborné přípravy,
Studijní středisko Praha-Voršilská,
Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1,
RNDr. Dagmar Halladová
Số điện thoại
+420 224 090 210
Địa chỉ e-mail
Univerzita Hradec Králové
Địa chỉ
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
Hradecká 1249/6,
500 03 Hradec Králové
Số điện thoại
+420 493 332 219
Địa chỉ e-mail