Bộ Nội Vụ

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

www.mvcr.cz
posta@mvcr.cz
obcanmat@mvcr.cz

logo-mvcr

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • bộ luật số 186/2013 Sb., về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech và về những sửa đổi một số điều luật (điều luật về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech)
 • đơn xin quốc tịch nước Cộng Hòa Czech
 • lệ phí hành chính có liên quan đến việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech

Bộ Giáo Dục, Thanh Niên và Thể Dục

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

www.msmt.cz
posta@msmt.cz
marie.cernikova@msmt.cz

logo-mvcr

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • Thông báo cho việc chứng minh trình độ tiếng Czech và cuộc sống, xã hội Czech với mục đích xin cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech
 • Phương thức thi tiếng Czech và về cuộc sống, xã hội Czec

Viện ngôn ngữ và bộ phận chuyên ngành của trường đại học Charles

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Výzkumné a testovací centrum
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2

http://www.ujop.cuni.cz/
http://ujop.cuni.cz/obcanstvi
obcanstvi@ujop.cuni.cz

logo-mvcr

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • việc tổ chức thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech (thời gian thi, địa điểm thi, đăng ký, lệ phí, chứng chỉ)Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:
 • quá trình thi (hình thức thi, đánh giá, thông tin cho các thí sinh, Qui chế thi) 
 • nội dung thi tiếng Czech
 • khâu chuẩn bị thi tiếng Czech

Học viện sư phạm quốc gia Cộng hoà Séc

Národní pedagogický institut České republiky
Senovážné náměstí 872/25
110 00 Praha 1
Pracoviště Hostivař
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10

https://www.npi.cz/
https://cestina-pro-cizince.cz/obcanstvi/
obcanstvi@cestina-pro-cizince.cz

logo-npi

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • nội dung thi tiếng Czech
 • những trang internet      

Nếu bạn là nhà báo, xin vui lòng liên hệ với phòng phát ngôn hoặc những bộ phận sau:

Seznam škol

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Dukelská 9
370 01 České Budějovice
Telefon
+420 387 773 222
E-mail
Masarykova univerzita v Brně
Adresa
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Kabinet češtiny pro cizince
budova D
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Telefon
+420 549 495 970
E-mail
Ostravská univerzita v Ostravě
Adresa
Ostravská univerzita v Ostravě
Filozofická fakulta
Reální 1476/5
701 03 Moravská Ostrava
Telefon
+420 731 305 178
E-mail
Technická univerzita v Liberci
Adresa
Technická univerzita v Liberci
budova G
Univerzitní náměstí 1410/1
461 17 Liberec 1
Telefon
+420 773 749 951
E-mail
ÚJOP UK Krystal
Adresa
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Krystal
budova C
José Martího 2/407
160 00 Praha 6
Telefon
+420 224 090 210
E-mail
ÚJOP UK Poděbrady
Adresa
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Poděbrady
Jiřího náměstí 1/I
290 01 Poděbrady
Telefon
+420 325 614 452
E-mail
ÚJOP UK Voršilská
Adresa
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Voršilská
RNDr. Dagmar Halladová
Voršilská 144/1
110 00 Praha 1
Telefon
+420 224 090 210
E-mail
Univerzita Hradec Králové
Adresa
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
budova J
Hradecká 1249/6
500 03 Hradec Králové
Telefon
+420 493 332 219
E-mail
Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Křížkovského 10
772 00 Olomouc
Telefon
+420 736 446 727
E-mail
Západočeská univerzita v Plzni
Adresa
Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická fakulta
Veleslavínova 42
301 00 Plzeň
Telefon
+420 377 636 021
E-mail