Nội dung thi về cuộc sống, xã hội Czech được giới hạn gọi là đặc trưng (specifikace). Những đặc trưng này qui định 3 vùng kiến thức:

 • Nền tảng dân sự
 • Những thông tin địa lý cơ bản về nước Cộng Hòa Czech 
 • Những thông tin lịch sử và văn hóa cơ bản về nước Cộng Hòa Czech 

Trong 3 lĩnh vực này có tổng cộng 30 chủ đề cụ thể. Ở mỗi chủ đề trong bài thi về cuộc sống, xã hội Czech sẽ có một câu hỏi (đề thi về cuộc sống, xã hội Czech có tất cả 30 câu hỏi).   

Các chủ đề về cuộc sống, xã hội Czech

Nền tảng dân sự

 1. Những tập tục và truyền thống
 2. Giao thông 
 3. Hệ thống y tế và cứu hộ 
 4. Giáo dục 
 5. Hệ thống chính trị
 6. Lập pháp và hành pháp  
 7. Tư pháp và bảo hộ công dân
 8. Bầu cử  
 9. Khái niệm pháp lý cơ bản, pháp luật hành chính và hình sự
 10. Luật dân sự 
 11. Luật gia đình 
 12. Tiền tệ và hệ thống ngân hàng  
 13. Hệ thống thuế
 14. Bảo hiểm xã hội  
 15. Việc làm  
 16. Kinh doanh   

Thông tin địa lý cơ bản về nước Cộng Hòa Czech

 1. Vị trí, diện tích và điều kiện tự nhiên  
 2. Thiên nhiên và cảnh quan
 3. Khu vực và các địa điểm 
 4. Bảo vệ môi trường  
 5. Bối cảnh văn hóa xã hội 
 6. Bối cảnh kinh tế xã hội 
 7. Bối cảnh quốc tế

Thông tin lịch sử và văn hóa cơ bản của Czech 

 1. Thời Trung cổ
 2. Thời Cận đại
 3. Lịch sử của Tiệp Khắc đến năm 1948 
 4. Lịch sử của Tiệp Khắc từ năm 1948 đến năm 1989
 5. Lịch sử của Tiệp Khắc từ năm 1989 
 6. Những nhân vật quan trọng từ thế kỷ 19 cho đến nay
 7. Nghệ thuật từ thời Trung cổ cho đến nay