Việc tổ chức thi tiếng Séc/hoặc thi kiến thức về Séc được thực hiện theo Điều lệ thi. Trước khi thi thì bạn hãy xem thông tin cho các thí sinh  

Bạn cần phải

 • phải đăng ký thi (hoặc một phần của nó) chậm nhất là 14 ngày trước ngày thi
 • nộp tiền cho cuộc thi (hoặc một phần của nó) chậm nhất là 7 ngày sau khi gửi/nộp phiếu thi và chứng từ nộp tiền phải mang theo người khi đăng ký
 • đăng ký chậm nhất là 30 phút trước khi bắt đầu thi (hoặc một phần của nó)
 • chứng minh danh tính của mình bằng thẻ thông hành quốc tế có hiệu lực (hộ chiếu)
 • kiểm tra ở chỗ đăng ký chính xác các dữ liệu (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi ở và địa chỉ liên lạc) trên đơn đăng ký
 • ngồi vào phòng thi đúng chỗ có tên mình và đặt lên bàn hộ chiếu đã được trình khi đăng ký
 • viết bài thi bằng bút mà bạn được phát và bạn có thể dùng tẩy
 • tắt đỉện thoại di động
 • ngay lập tức thông báo cho người phụ trách nếu tài liệu thi của bạn không rõ, không đầy đủ hoặc nếu bạn nghĩ rằng bạn đã không nhận được đúng tài liệu thi của mình.
 • ghi giải pháp lên giấy làm bài thi, chỉ kiểm tra mỗi phần này còn những giải pháp trong đề thi sẽ không phải kiểm tra
 • khi kết thúc thời gian qui định theo lệnh của người phụ trách thì phải dừng bút và không được viết gì nữa
 • nộp cho người phụ trách những thứ cần thiết khi thi (câu hỏi, giấy làm bài thi, giấy nháp)

Bạn không được phép  

 • để người khác thi thay mình
 • gian trá khi thi, ví dụ như sao chép bài, nói chuyện với các thí sinh khác
 • có trên mặt bàn trong  thời gian thi những thứ khác ngoài bút (loại có đầu tẩy và cái gọt bút), đồ uống, và hoặc kính
 • sử dụng bất kỳ những phương tiện trợ giúp trái phép (từ điển, bảng ngữ pháp, sạch học, những bài viết sẵn, …)
 • sử dụng tất cả các phương tiện trợ giúp kỹ thuật (điện thoại di động, máy dịch điện tử, máy vi tính,…)
 • sử dụng giấy của mình để ghi chép
 • có đồng hồ đeo trên tay, và cả trên ghế (trong phòng thi có đồng hồ)
 • rời khỏi phòng thi trong lúc đang thi (trước khi hết giờ thi)
 • làm ảnh hưởng các thí sinh khác
 • viết bài thi sau khi đã hết giờ thi 
 • sao chép hoặc mang bài thi ra ngoài  
 • hỏi phương án trả lời hoặc yêu cầu dịch nội dung hướng dẫn  

Chúng tôi lưu ý rằng trong trường hợp vi phạm những nguyên tắc nêu trên thì buổi thi của anh/chị sẽ phải kết thúc ngay lập tức và sẽ không được đánh giá.

Bạn có thể 

 • mang theo nước uống vàđồ giải khát (thí sinh được 15 phút giải lao sau mỗi phần thi) 
 • gọi giám thị viên bằng cách giơ tay, nếu bạn gặp phải vấn đề gì trong lúc thi
 • viết trả lời trên giấy mà người phụ trách đưa cho bạn theo yêu cầu 
 • nộp tài liệu thi trước khi kết thúc giờ của từng phần bài thi và trong trường hợp này bạn phải rời khỏi phòng thi một cách trật tự và bạn chỉ được phép quay trở lại phòng thi vào giờ giải lao, chậm nhất là khi bắt đầu phần bài thi mới (trừ phần Nghe)
 • khiếu nại về quá trình thi ngay trong ngày thi với chủ tịch hội đồng thi nếu bạn cho rằng điều kiện thi không tương ứng với Qui chế thi

Chúng tôi cần phải lưu ý với bạn rằng phần thi hội thoại sẽ được ghi âm vì nhu cầu nội bộ.